webdesign zwolle g12webdesign zwolle mascotte

 

 

webdesign zwolle g12

Algemene voorwaarden deelname WRZV Zaalvoetbalcompetitie:

- Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat het deelnemende team geheel akkoord met de algemene voorwaarden en geldende huishoudelijke voorwaarden, welke staan vermeld op www.wrzvzaalvoetbal.nl en is iedereen wie onderdeel is van het team op de hoogte van de huis en spelregels en wordt geacht hierna te handelen c.q. te gedragen.

 - Deelnemende teams nemen tot wederopzegging deel aan de zaalvoetbalcompetitie. Een team kan zich gedurende het seizoen uitschrijven voor de volgende competitie, tenzij het team dit uiterlijk 1 april schriftelijk (per mail) kenbaar heeft gemaakt bij het secretariaat. Het emailadres is: secretaris@wrzvzaalvoetbal.nl

- Bij geen tijdige opzegging –voor 1 april 2024- worden de huidige deelnemende teams aan de competitie ingeschreven voor het volgende seizoen en zijn derhalve de volledige deelnamekosten verschuldigd aan de WRZV.

- Er wordt geen restitutie gegeven over betaalde deelnamekosten. Ook niet bij terugtrekking, schorsing of wanneer het bestuur moet besluiten een team uit competitie te halen of andere redenen vanuit overmacht of overheidswege, zoals een Corona Lockdown.

- Nieuwe teams kunnen zich het gehele jaar aanmelden en worden op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst voor het volgende seizoen.

- Teams starten in de 2e klasse, tenzij er dringende redenen zijn om een team in een hogere klasse te plaatsen.

- Het bestuur kan vanuit organisatorisch oogpunt bepalen teams hoger of lager in te delen, indien dit noodzakelijk wordt bevonden.

- Uiterlijke inschrijfdatum voor de volgende competitie voor nieuwe teams is 1 juni 2023.

- Spelerslijsten dienen volledig ingevuld te worden en met (digitale) pasfoto voor 1 augustus 2023 in bezit te zijn van de WRZV.

- Spelers zijn speelgerechtigd wanneer er een geldige spelerspas (recente pasfoto) aanwezig is of het WRZV-bestuur voorafgaand aan deelname verlof heeft gegeven om te spelen.

- Eventuele verzoeken kunnen voorafgaand aan de competitie ingediend worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

- Wanneer het competitieprogramma gereed is worden er geen wijzigingen toegepast, tenzij het bestuur vanuit organisatorisch oogpunt anders bepaalt.

- De jaarlijkse deelnamekosten aan de zaalvoetbalcompetitie worden voor 1 maart kenbaar gemaakt en gecommuniceerd. Het deelname bedrag voor het volgende seizoen wordt met (minimaal) de jaarlijkse prijsindexatie verhoogd.

· Het team (inclusief coach) kan kosteloos per seizoen twaalf spelers aanmelden, bij elke extra aanmeldingen is er een bedrag verschuldigd van € 14.00. Er is geen maximum qua geregistreerde spelers per team. Spelers kunnen tijdens het seizoen niet worden afgemeld en blijven geregistreerd staan. Aanmeldingen (gegevens en digitale pasfoto) van nieuwe spelers dienen minimaal 24 uur voor aanvang wedstrijd in bezit te zijn van de WRZV.

- Tussentijdse transfers van spelers gedurende het seizoen binnen de WRZV-competitie zijn niet mogelijk, tenzij het bestuur hiervoor dringende redenen ziet om hiervan af te wijken.

- Spelers mogen uitkomen voor teams op zowel maandag als woensdag. Deelname in meerdere teams in dezelfde klasse is niet toegestaan.  

- Waar het regelement niet in voorziet zal het WRZV-bestuur een besluit nemen.

Competitiereglement

Het reglement bevat de richtlijnen voor het verloop van de komende competitie. Voetbaltechnisch is reglement grotendeels gelijk aan de regelgeving van de KNVB-zaalvoetbal.

- De competitie wordt gespeeld op de maandag en woensdagavond. Op beide voetbalavonden zijn er 3 klassen (Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse)

-De kampioen van de competitie is het team in de eindrangschikking met het hoogste puntenaantal na alle gespeelde wedstrijden in de competitie of periode.

- Bij gelijk aantal punten is het onderling resultaat bepalend, vervolgens doelsaldo (verschil doelpunten en tegendoelpunten). Bij gelijk aantal punten, onderling resultaat en doelsaldo wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. Datum en moment van spelen wordt bepaald door het WRZV-bestuur.

- Periode kampioenschap: de winnaar van de periode is het team wie over het 1e of 2e deel van de competitie het meeste punten heeft behaald, bij een gelijk aantal punten, telt het onderlinge resultaat, vervolgens doelsaldo en wanneer dit gelijk is zal loting beslissen. Mocht een team al een periode in bezit hebben, dan gaat de periodetitel naar het eerstvolgende team in de eindstand van de 1e periode en of 2e. Vervolgens wordt gekeken naar de ranglijst met nummers 2 en/ of 3.

- Promotie: de (algemeen) kampioen promoveert naar de volgende klasse, tenzij het bestuur vanwege dringende redenen anders bepaalt,

- Degradatie: In principe degraderen de laatste twee teams in de eindstand uit de hoofdklasse en 1e klasse, tenzij het bestuur vanwege dringende redenen anders bepaalt.

· Het programma is ruimschoots van tevoren bekend, en is te vinden op de website van de WRZV (www.wrzvzaalvoetbal.nl). Opmerkingen aangaande het programma dient U schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Er is bij het opstellen van het programma zoveel mogelijk rekening gehouden met vooraf ingediende wensen. Na het uitbrengen van het definitieve programma worden er geen wijzigingen aangebracht.

·       Wedstrijden kunnen na uitbrengen programma niet meer verschoven worden, omdat het programma en de kosten, welke hiermee gemoeid zijn geen ruimte toelaten om extra avonden in te plannen. Voor dringende gevallen en situaties zijn er slechts een beperkt aantal inhaalmomenten beschikbaar einde competitie. De WRZV bepaalt de nieuwe datum, wanneer blijkt dat ook deze datum de wedstrijd niet gespeeld kan worden, dan wordt er een uitslag genoteerd van 0-5 in het nadeel van het niet aanwezige team.

· Bij een afzegging wordt de wedstrijd als verloren verwerkt in de stand, met als uitslag 5-0 in het voordeel van de tegenstander. Naast het verlies wordt er tevens een administratieve sanctie opgelegd van €50,00, de sanctie moet uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd betaald zijn. De sanctie is een tegemoetkoming in de organisatie-, zaalhuurkosten en de hieruit volgende administratieve lasten. Komt een team voor de 2e keer niet opdagen dan volgt wederom de administratieve sanctie van €50, -, en schriftelijk een officiële waarschuwing. Bij een 3e keer kan het WRZV-bestuur – naast de administratieve boete en verloren wedstrijd - besluiten het betreffende team uit te sluiten van deelname aan de competitie.

- De betreffende tegenstander kan de geannuleerde wedstrijd benutten voor een oefenwedstrijd. Het arrangeren van de oefenwedstrijd dient het betreffende teams zelf te regelen. De ontvangen contactgegevens, welke voorafgaand aan de competitie worden verstrekt, kunnen hiervoor gebruikt te worden. Het aanmelden van een oefenwedstrijd dient voor 12:00 uur op de speeldag aangemeld te worden bij het secretariaat.

· Te laat komen van teams: Komt een team te laat dan zal deze bij aankomst in de speelzaal zien dat de tijdklok loopt en dat zij vanaf de eerste seconde een achterstand hebben van 1-0, na vijf minuten zal de achterstand opgelopen zijn naar 2-0. Dit kan zo oplopen tot 5- 0. Het een en ander betekent dat na 20 minuten de wedstrijd als gespeeld wordt verklaard en deze niet wordt overgespeeld. De uitslag van 5 – 0 wordt in de stand opgenomen. Als de wedstrijd niet gespeeld kan worden dan volgt hieruit een sanctie van € 50.00 zoals in het voorgaande is beschreven.

· Voor de herkenbaarheid is een aanvoerdersband verplicht en spreekt het voor zich dat de kleding behoudens die van de keeper eensluidend moet zijn. Kledingvoorschriften conform de regelgeving KNVB.

-Bij gelijke kleur of op elkaar gelijkende tenues dient de thuisspelende ploeg een hesje aan te trekken.

Wedstrijdreglement

- Tijdens de wedstrijden is de zaal uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden, spelers, reservespelers, coaches, tijdwaarnemers, lijnrechters, scheidsrechters en verzorgers.

- Eenieder wie geen functie bekleedt (zie hierboven) wordt verzocht de zaal te verlaten en dient plaats te nemen op de tribunes of in het restaurant of VIP bar.

- Teams mogen 15 minuten voor aanvang wedstrijd de zaal betreden en dienen uiterlijk 5 minuten na afloop wedstrijd de zaal te verlaten. Wel is belangrijk dat de doel tijdig worden klaargezet door de teams die starten om 18.30 uur. De klok start om 18.30 uur. 

- Teams die starten om 22.10 uur dienen de doelen op te ruimen en te plaatsen op de juiste plek. Dit geldt ook de betreffende zitbanken in de zaal. Wanneer niet duidelijk is waar deze geplaatst worden, dan graag even de scheidsrechter van dienst hierover bevragen.

- De klok wordt tijdens wedstrijden niet stilgezet bij blessures of anderszins, tenzij het WRZV-bestuur anders beslist.

-Tijdens de wedstrijden kunnen er gele en rode kaarten worden uitgegeven.

- Een gele kaart heeft tot gevolg een tijdstraf van 2 minuten. Tweemaal geel is rood.

- Een rode kaart heeft voor het team tot gevolg dat er 5 minuten met een speler minder wordt gespeeld en de speler die de sanctie van de rode kaart heeft ontvangen mag niet terugkeren in het veld.

- Bij een directe rode kaart wordt een rapport opgemaakt door de scheidsrechter en ingediend bij de strafcommissie.

- De betrokken speler (kan) door het bestuur geschorst worden.

- De schorsingsduur wordt door de strafcommissie bepaald en meegedeeld aan de betreffende contactpersoon van het team en indien mogelijk ook aan betreffende speler zelf.

- Als een team of een speler de normen en waarden ten opzichte van andere teams/ spelers/ scheidsrechters/ bestuursleden niet respecteert, dan zal er daadkrachtig worden opgetreden door het bestuur. Het bestuur bepaalt zelf de sanctie en gaan er passende maatregelen volgen.

- Tijdens de wedstrijd wordt er niet gevloekt of andere grof taalgebruik gebruikt. Hierop krijgt de speler in eerste instantie een waarschuwing. Bij 2e waarschuwing volgt de gele kaart. Bij 2x geel volgt rood. Bij rood wordt de sanctie bepaald door het bestuur c.q. strafcommissie.

Over de strafmaat of genomen sanctie door de strafcommissie kan niet gecorrespondeerd worden en is derhalve bindend.

Wij als bestuur gaan uit van sportief gedrag zodat het een voetbalplezier voor ons allen wordt.

Spelregels

Algemene informatie per team
2- spelregel informatie

1a- wedstrijd wordt gespeeld door 5 spelers per team waarvan 1 de keeper is.
  B- maximaal 7 wisselspelers op de bank
  c- wisselen van speler geschiedt alleen voor de reservebank of middellijn.
  d- doelverdediger moet een andere kleur shirt dragen dan zijn team en dat van de tegenstander
  e- wedstrijd vangt aan als er minimaal 4 spelers aanwezig zijn
  f - wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd invullen

G- aanvoerdersband dient zichtbaar gedragen worden. De aanvoerder is voor de scheidsrechter het aanspreekpunt.

h. Commentaar op de wedstrijdleiding is onacceptabel. Bij commentaar of toe loop van spelers richting de scheidsrechter zal direct een gele kaart en een tijdstraf volgen.

i.  Tijdens de rust wordt niet gewisseld van speelhelft.

j. Bij aanvang of bij doelpunt mag speler naar voren of achteren spelen

k. Bij achterbal mag keeper de doelworp binnen de cirkel spelen naar medespelers. Tegenstander dient buiten de cirkel te blijven.


2a- 4 seconden regel is van toepassing als de keeper de bal in zijn bezit heeft (voeten of handen)
      tevens bij een intrap en hoekschop
  b - tijd straffen bij gele en rode kaarten (geel 2 minuten, rood 5 minuten of geel plus rood 7 minuten)
      als de tegenpartij scoort dan wordt de straf opgeheven. Dus ook bij een rode kaart! Tweemaal geel is rood.
  C - sliding is niet toegestaan, de scheidsrechter beoordeelt zelf of er sprake is van overtreding met wel/niet gele kaart en tijdstraf. Sliding binnen de cirkel is tijdstraf en strafschop· 1 uitzondering op deze regel is dat een sliding niet bestraft wordt als er GEEN tegenstander in de buurt is· d - terug spelen op de keeper is onbeperkt · e - 5 meter afstand houden bij vrije, hoek en intrap· g - strafschop op de kop van de cirkel· h - bal terug koppen dan wel met de borst terug spelen op de keeper is toegestaan· i - keeper mag de bal uittrappen mits de bal eerst de grond heeft geraakt, · zogenaamde drop-kick. Concreet alleen wanneer de bal in het spel is en dus niet bij achterbal.

 

Bestuur WRZV

 


Contactgegevens

WRZV sporthallen
Grote Voort 4
8041AM  Zwolle

voorzitter@wrzvzaalvoetbal.nl

Tel: 038-4226129

Social media

webdesign zwolle twwebdesign zwolle fb

zaalvoetbal zwolle zaalvoetbal

Partners

 
zaalvoetbal zwolle WRZV De Boog logo met lijnen
 
webdesigner in Zwolle